Zásady zpracování osobních údajů

(dále také jen „Zásady“)
Platné od 1. 3. 2022

V rámci tohoto prohlášení o zpracování osobních údajů Vás chceme informovat o tom, jak zabezpečujeme ochranu Vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou na stránkách https://www.archigether.cz/ (dále jen „Archigether“) shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Naše praxe v oblasti ochrany údajů je tudíž v souladu zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Níže naleznete veškeré informace mimo jiné o tom, jaké údaje o Vás máme, proč je shromažďujeme, a jak s nimi nakládáme.

Identita správce a jeho kontaktní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme v pozici jejich správce, naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

BcA. Jiří Alexander Bednář
IČ 02641003
se sídlem Marie Pujmanové 437/16, 60200 Brno - Pisárky
media@archigether.cz
+420 721 871 391

(dále jen „Archigether“)

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Dle relevantních obecně závazných právních předpisů se na činnost Archigether povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nevztahuje. Archigether proto pověřence nejmenoval.

Právní základ a účely zpracování

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů realizujeme
i) s Vaším souhlasem, nebo
ii) jestliže je to nezbytné ke splnění našich (před)smluvních nebo zákonných povinností, nebo
iii) k naplnění našich oprávněných zájmů, zejména zajištění chodu těchto stránek, realizace našich služeb a našeho interního fungování.

Podrobné informace o konkrétním rozsahu a účelech zpracování jsou uvedeny níže, a to vždy s ohledem na to, jaký je vztah mezi Vámi a Archigether.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Vaše data zpracováváme pouze v rámci České republiky, v žádném případě je neprodáváme třetím osobám, ani je nepředáváme nikomu dalšímu, pokud to není nezbytně nutné. Někdy se však může stát, že potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami. V takových případech pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje naši důvěryhodní partneři, kteří se z pohledu ochrany osobních údajů označují jako zpracovatelé. Tito zpracovávají osobní údaje pouze pro námi stanovené účely na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o poskytovatele služeb, které využíváme pro zajištění plnění našich smluvních povinností vůči našim klientům a obchodním partnerům.

K dnešnímu dni jsou v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů entity a subjekty zejména fungující jako: - Poskytovatelé hostingových služeb
- Externí dodavatelé marketingových služeb a správy / vývoje Archigether
- Účetní kancelář
- Advokátní kancelář
- Poskytovatelé reklamních systémů pro online propagaci

Na Vaši žádost Vám poskytneme informace o zpracovatelích Vašich osobních údajů.

Dále je možné, že Vaše osobní údaje zpřístupníme tzv. příjemcům, kteří nejčastěji osobní údaje zpracovávají jako nezávislí (samostatní) správci. Jedná se např. o osoby, se kterými díky Vaší registraci v Archigether vstoupíte do samostatného smluvního vztahu, a dále také veškeré orgány státní správy. Za určitých, přesně definovaných podmínek, jsme totiž povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě obecně závazných právních předpisů právě orgánům veřejné správy.

Na Vaši žádost Vám poskytneme informace o příjemcích Vašich osobních údajů.

Ochranná opatření

Provedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje chránili proti ztrátě, zničení, manipulaci a neoprávněnému přístupu, přičemž Vás můžeme ujistit, že tato jsou průběžně aktualizována s ohledem na technický vývoj.

Pro technické zajištění svého fungování (hosting) využíváme služby české společnosti WEDOS Internet, a.s., jež vlastní privátní datacentra na území České republiky. Pro více informací vizte prosím mj. zde https://www.wedos.cz/podminky a zde https://www.wedos.cz/wp-content/uploads/2019/06/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf.

Pokud by i přes námi přijatá bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo by pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoliv negativním následkům zabránili.

Všichni naši zaměstnanci a jiní oprávnění zástupci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a jsou tedy nakládat s těmito údaji jako důvěrnými.

Pokud jde o vyhodnocování údajů k Vaší osobě, tak prosím vězte, že za žádných okolností nejste předmětem automatizovaného rozhodování.

Při návštěvě našich stránek

Soubory cookies se rozumí malé textové soubory, které uživatelem navštívené webové stránky odesílají do jeho koncového zařízení (obvykle do prohlížeče), kde jsou ukládány a následně odesílány zpět na příslušné internetové stránky, když je daný uživatel následně navštíví znovu. Při prohlížení webových stránek mohou být do koncového zařízení uživatele odeslány soubory cookies i jinými webovými servery či stránkami (tzv. cookies třetích stran), které obsahují některé z prvků (např. obrázky, mapy, zvukový záznam, konkrétní odkazy na stránky na jiných doménách) zobrazených na internetové stránce, kterou si uživatel v daném okamžiku prohlíží. Existují dvě rozšířené kategorie souborů cookies, a to i) technické cookies a ii) profilové cookies, přičemž dle obecně závazných právních předpisů je nutný předchozí informovaný souhlas uživatele tehdy, pokud je záměrem uložit na koncové zařízení daného uživatele soubory cookies pro jiné než výlučně technické účely. V rámci fungování stránek Archigether dochází výhradně k užívání technických cookies.

Technické cookies

Technické soubory cookies jsou ty, které se používají pouze pro přenos komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, nebo v rozsahu nutně nezbytném pro to, aby poskytovatel informační služby výslovně vyžadované účastníkem nebo uživatelem mohl tuto službu poskytnout. Pro žádné jiné účely se nevyužívají a obvykle je instaluje přímo vlastník nebo správce internetové stránky. Ukládání těchto souborů cookies nevyžaduje předchozí souhlas uživatelů. Povinnost informování o jejich užití se však vztahuje i na tuto kategorii cookies.

Archigether tímto explicitně informuje návštěvníky svých webových stránek, že při jejich provozu dochází výhradně k užívání technických cookies.

Využití technických cookies je tedy nutné pro řádnou funkčnost stránek Archigether. Ukládají se v nich mimo jiné informace nezbytné pro zabezpečení uživatelských účtů a fungování navigace v rámci stránek. Dále umožňují zabezpečený přístup do soukromých částí stránek Archigether registrovaným uživatelům apod. Bez těchto souborů nemohou proto naše stránky náležitě fungovat.

Technické cookies o Vás neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové ani jiné než uvedené účely.

Nastavení cookies na Vašem prohlížeči

Všechny kategorie i konkrétní jednotlivé cookies si můžete vždy upravit v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, může se stát, že stránky Archigether nebudou správně fungovat nebo můžete být například nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když naše stránky navštívíte.

Přestože Vám to nedoporučujeme, můžete i tak ukládání všech cookies zabránit, a to opuštěním našich stránek nebo změnou nastavení ve svém prohlížeči. Všechny moderní internetové prohlížeče Vám totiž umožňují změnit nastavení ukládání cookies souborů, a to například tak, aby docházelo k přijímání všech souborů cookies, aby nedocházelo k přijímání cookies od třetích stran, nebo aby nedocházelo k vytváření a ukládání žádných souborů cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně omezena.

Podrobné informace o cookies naleznete na webových stránkách www.AboutCookies.org.

Newsletter

Budeme-li k tomu oprávněni, ať už na základě našeho oprávněného zájmu, nebo Vašeho souhlasu, je možné, že od nás budete získávat emailové obchodní sdělení – newsletter – s informacemi o aktualitách z oboru a nových projektech. Osobními údaji, které v této souvislosti budeme k Vaší osobě zpracovávat, budou výhradně Vaše celé jméno a e-mailová adresa.

Váš souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoliv v budoucnu odvolat za pomocí odkazu k odhlášení, který naleznete na konci každého newsletteru, který od nás dostanete.

Pokud jste již našimi klienty, jsme oprávněni Vám na základě našeho oprávněného zájmu zasílat výše uvedený newsletter automaticky bez Vašeho předchozího výslovného svolení (tzv. přímý marketing). I v takovém případě máte však samozřejmě možnost se z odběru tohoto newsletteru kdykoli odhlásit, a to pomocí odkazu k odhlášení, který naleznete na konci každého newsletteru, který od nás dostanete.

Odběr newsletteru můžete také za každých okolností kdykoli odhlásit zasláním e-mailu na adresu media@archigether.cz či dopisu na adresu BcA. Jiří Alexander Bednář, Marie Pujmanové 437/16, 60200 Brno – Pisárky.

Registrace

Pokud se rozhodnete využít služeb Archigether jako architekt, fotograf, nebo zástupce média, a stát se tak naším klientem, je nezbytné, abyste se zaregistrovali prostřednictvím tohoto formuláře. Díky registraci dostanete přístup do databáze, přičemž konkrétní podmínky přístupu do této databáze budou záležet na Vašem konkrétním postavení, resp. profesi.

V rámci této registrace od Vás budeme požadovat množinu údajů, přičemž těmi osobními budou Vaše jméno, příjmení, e-mail, telefon, sídlo (toto je osobním údajem pouze tehdy, kdy se bude týkat podnikající fyzické osoby), a pokud budete vystupovat jako oprávněný zástupce registrující se osoby, tak označení Vaší (pracovní) pozice.

Všechny tyto údaje budou tedy zpracovány za účelem poskytování našich služeb, a pokud vše dopadne během vzájemné předsmluvní komunikace dobře a stanete se našimi klienty, případně obchodními partnery, bude se na příslušné zpracování Vašich osobních údajů již vztahovat níže uvedená pasáž Při vzájemné spolupráci.

Při vzájemné spolupráci

V případě, že jste fyzickou osobou a jste naším smluvním partnerem, nebo klientem, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v takovém rozsahu, abychom mohli dostát svým smluvním a zákonným povinnostem, případně z důvodu našich oprávněných zájmů. Bude se tak jednat vždy o Vaše jméno, příjmení, bydliště a datum narození, a to čistě pro to, abychom měli jasno, s kým přesně jednáme a obchodujeme. Dále můžeme podle situace zpracovávat zejména Vaše tel. číslo, email, kontaktní adresu, bankovní spojení, a to z toho důvodu, abychom spolu mohli při procesu plnění našeho smluvního vztahu snadně komunikovat a řádně plnit vzájemné závazky.

Ať už jste právnická, či fyzická osoba, tak prosím vězte, že při poskytování našich služeb se může také dále stát, že budeme zpracovávat některé osobní údaje Vašich zaměstnanců, spolupracovníků či jiných oprávněných zástupců, (dále jen „zaměstnanci“), a to konkrétně jejich jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k Vaší organizaci, kompetenci, telefon a emailovou adresu. Stejně tak prosím berte na vědomí, že evidujeme záznamy z naší komunikace s Vašimi zaměstnanci a naši vzájemnou písemnou komunikaci, a to v souvislosti s poskytováním našich služeb, tedy za účelem zajištění jejich kontinuity, individualizace, a dále i pro naši právní ochranu.

Osobní údaje Vás a Vašich zaměstnanců budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy o poskytování našich služeb, nebo po dobu nezbytnou k plnění našich archivačních povinností podle obecně závazných právních předpisů, nejméně však po dobu, kdy se plní smlouva o poskytování našich služeb a dále pak 6 měsíců od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění dané smlouvy soudní spor, nejdéle však 5 let od skončení plnění smlouvy.

Vaše práva

Máte právo od nás požadovat informace o osobních údajích a zpracování, máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, popřípadě na omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.. S dotazy či požadavky v této souvislosti se laskavě obracejte na e-mailovou adresu media@archigether.cz. Vždy však prosím vězte, že tato oprávnění se vztahují výhradně k Vašim osobním údajům, tzn. údajům týkajících se Vaší osoby, a nikoli vždy lze uplatnit všechna práva, resp. tato využít v plném rozsahu. (Vždy totiž záleží na konkrétních okolnostech zpracování). Pokud se rozhodnete svých práv využít a obrátíte se na nás, máme na vyřízení Vaší žádosti 30 dnů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

Jestliže jste udělili souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů a zpracování se tedy řídí výhradně na základě Vaše souhlasu, jste oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Máte dále právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.

Právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů můžete kdykoli uplatnit e-mailem zaslaným na adresu  media@archigether.cz nebo běžnou poštou na adresu BcA. Jiří Alexander Bednář, Marie Pujmanové 437/16, 60200 Brno – Pisárky.

Vždy se také můžete obrátit na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz. Jeho adresa je Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 a je možné jej kontaktovat pod posta@uoou.cz, případně telefonicky na +420 234 665 111 (ústředna, neposkytuje konzultace) nebo na +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30).

Případně se též můžete spojit s některým dozorovým orgánem v rámci EU.

Autorská práva a další práva s nimi související

Celý obsah stránek Archigether, včetně textů, fotografií, grafického znázornění, audio a video souborů je – pokud není vysloveně uvedeno jinak – našim vlastnictvím. Tento autorským právem chráněný obsah nesmí být bez našeho souhlasu použit ani pro soukromé a ani pro veřejné nebo reklamní účely (stáhnutí, kopírování). Změny, překlady nebo další úpravy obsahu si vyžadují předcházející písemný souhlas z naší strany. Neschválené nebo neoprávněné použití obsahu webových stránek je zakázáno. Upozorňujeme na to, že porušení našich autorských práv nebo ostatních práv průmyslového vlastnictví může vést k občanským, správním nebo trestním sankcím.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích osob, které lze vyvolat přes hypertextové odkazy a na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Archigether proto nepřebírá žádné ručení nebo odpovědnost za případný nezákonný obsah nebo jiné porušení práv na webových stránkách cizích poskytovatelů a dodavatelů. Informace na této webové stránce byly vypracovány a prověřeny s náležitou péčí. Přesto nemůžeme převzít odpovědnost za jejich aktuálnost, správnost, úplnost a / nebo kvalitu. Tyto webové stránky slouží jako zdroj všeobecných informací a v žádném případě nenahrazují odbornou radu. Archigether nepřebírá žádnou odpovědnost za jednání, která budou na základě této webové stránky učiněna. Použití této webové stránky a stahování dat je na vlastní nebezpečí. Archigether nepřebírá odpovědnost za vzniklou újmu či škodu, zejména pak v datových souborech, hardwaru a / nebo softwaru uživatele.

Aktualizace těchto Zásad

Vzhledem k neustálým technickým a právním změnám musíme tyto Zásady o zpracování osobních údajů čas od času změnit, respektive aktualizovat. Před každým použitím naší webové stránky proto prosím zkontrolujte, kdy byla na stránkách zveřejněna poslední aktuální verze.

Tyto Zásady byly naposledy změněny dne 1. 3. 2022.